Πολιτική - Στόχοι
Πιστοποιήσεις
Ιστορίες ασθενών
Ικανοποίηση ασθενών - Παράπονα


Πολιτική Ποιότητας - Ασφάλειας
« Επιστρέψτε πίσω
Πολιτική - Στόχοι

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και εσωτερικής της λειτουργίας και αποσκοπώντας πάντα στην παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης και στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει:
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
για τις διαδικασίες:
Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης - αποθεραπείας κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας.
Η Διοίκηση της ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης:
 • Εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων
 • Παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' επέκταση των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών και προϊόντων της αντίστοιχα.
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές - Συνεργάτες και Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.