Πολιτική - Στόχοι
Πιστοποιήσεις
Ιστορίες ασθενών
Ικανοποίηση ασθενών - Παράπονα


Политика на качество и сигурност
« Върнете се назад


АНАВИОСИ АД в отговор на изискванията на съвременната бизнес реалност, целейки да подобри организационната си структура и вътрешната си дейност и стремейки се винаги към предоставянето на сигурни и качествени услуги, свързани с рехабилитацията и към най-бързото и най-доброто обслужване на Клиентите си, реши да създаде и въведе:
 • Система за управление на качеството съгласно изискванията на Образец ΕΝ ISO 9001:2008 на Гръцкия институт за стандартизация
 • Система за управление на сигурността на храните съгласно изискванията на Образец ΕΝ ISO 22000:2005 на Гръцкия институт за стандартизация
за дейностите:
Предоставяне на услуги, свързани с рехабилитацията – пълно възстановяване чрез затворено или отворено лечение.
За да осигури безпрепятственото функциониране и подобряването на системата за управление, администрацията на АНАВИОСИ АД:
 • Осигурява най-функционалното състояние на сградите
 • Спазва предписанията за сигурността на материалите, подлежащи на опасност от изнасяне
 • Осигурява обучение на персонала си
 • Прилага хигиенните правила
 • Спазва изискванията на закона и на надзорните органи
 • Стреми се непрекъснато да подобрява доколкото е възможно услугите си както и ефективността на дейността си и също така на системите за управление, които прилага
 • Поставя измерими обективни цели за качеството на предоставяните услуги на всяко ниво на организацията. Тези цели се определят и оценяват по отношение на степента на достигането им в рамките на прегледа на Системата за управление на качеството от Управителния съвет.
 • Предоставя необходимите средства за безпрепятственото, рентабилно и ефикасно функциониране.
 • Следи, пресмята и оценява критичните параметри и процеси, така че да осигури Качеството и Сигурността на услугите и продуктите си.
Прилагайки правилото за непрекъснатото развитие, АНАВИОСИ АД стимулира и възнаграждава екипната работа, както и личните усилия, инвестира в хората и уважава клиента. АНАВИОСИ АД е споделила това си усилие с всичките си Служители, Доставчици – Сътрудници и Клиенти и ги приканва да подкрепят делото й.