Get Adobe Flash player
Пациенти От Чужбина

ΤЦентърът за възстановяване „Анавиоси“ предлага услуги на пациенти, които произхождат от страни извън Гърция. Основна цел е възможно по-удобния и приятен престой на същите, както и на обкръжаващите ги. Обръщаме специално внимание на това да се чувствате като у дома си, подготвяйки обстановка за рехабилитация съобразно спецификата на заболяването на лицето, като съще-временно се зачитат различните традиции, нрави и обичаи.

„Анавиоси“ е един от най-модерните центрове в Гърция. Напълно оборуд-ван и осигурен с кадри, центърът функционира в съответствие с международни-те стандарти за възстановяване и регистриране хода на пациента. Сертифицира-ни сме по ISO 9001:2008 за рехабилитационни услуги и обръщаме специално внимание на сигурността и качеството.

Ние предлагаме медицинска рехабилитация, обхващаща всички сектори. Разполагаме със 70 електрически легла за настаняване със дистанционно управ-ление, стаи с персонален телефон, телевизор, хладилник и интернет, от които 10 с интензивни грижи ( M.A.F.).
Персоналът на Центъра е на разположение и е обучен да обслужва пациенти от чужбина. Разполагаме с: 2 лекари по физическа медицина и рехаби-литация; 11 лекари със 7 различни специалности; 21 рехабилитатори; 56 меди-цински сестри и друг персонал.

Нашата цел е обслужването на клиентите ни да бъде със същото качество, както и терапевтичната интервенция, която предлагаме на нашите пациенти.