F.A.Q

НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ В ЕДИН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ?
Настаняването на пациента в един Център за възстановяване е холистично. Холистично означава, че разглежда поотделно случая на всеки пациент и го лекува чрез процес на преценка и оценяване от много специалисти здравни служители. Сътрудничеството на тези научни екипи води до по-голямо-то, по-ефективното и функционално възстановяване на пациента. В „Анавиоси“ лекарят-специалист по физикална медицина и рехабилитация е ръководител на научния екип, който включва: лекари, медицински сестри, физиотерапевти, ер-готерапевти, логопеди, психолози, диетолози и друг помощен клиничен персо-нал.

КОГА НЯКОЙ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЯ ?
Данните показват, че колкото по-рано започне пациентът рехабили-тация, толкова по-добри са резултатите от лечението. Поради тази причина Центърът за прием на пациенти, както и всички здравни служители, в сътрудни-чество с лекарите, даващи направление и здравните ведомства, правят всичко възможно, за да започне рехабилитацията възможно най-скоро. Настаняването в „Анавиоси“ се базира на медицинската история и на способността на пациента да изпълнява рехабилитационната програма, очаквайки подобряване на настоя-щото състояние на пациента.